Sosiaali- ja terveysala

 

Hoitotyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007-2008

 

Koodi

Sairaanhoitaja (AMK), 210 op

1. vuosi

2.

vuosi

3.

vuosi

4. vuosi

Yht. op

 

 

syk

kev

syk

kev

syk

kev

syk

 

 

PERUSOPINNOT

 

 

 

 

 

 

 

30

52P001

Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

1,5

 

0,5

0,5

0,5

 

 

3

3Y2402

Tiedonhaku ja e-oppiminen

3

 

 

 

 

 

 

3

52P003

AMK:n tutkimustoiminta

 

 

 

3

 

 

 

3

52P004

Äidinkieli ja viestintä

1,5

1,5

 

 

 

 

 

3

52P005

Ruotsinkieli ja viestintä

 

 

 

3

 

 

 

3

52P006

Englannin kieli ja viestintä

 

 

 

 

3

 

 

3

52P007

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

 

 

 

 

 

 

3

3

52P008

Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta

3

 

 

 

 

 

 

3

52P009

Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede

3

 

 

 

 

 

 

3

52P010

Tietotekniikka

3

 

 

 

 

 

 

3

 

AMMATTIOPINNOT

 

 

 

 

 

 

 

 120

 

Hoitotyön perusteet

 

 

 

 

 

 

 

 

52A001

Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana

3

 

 

 

 

 

 

3

52A002

Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka

3

3

 

 

 

 

 

6

52A003

Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö

 

3

 

 

 

 

 

3

52A000

Hoitotyön perusteet, ohjattu harjoittelu

 

6

 

 

 

 

 

6

 

Hoitotyön luonnontieteellinen perusta

 

 

 

 

 

 

 

 

52A004

Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia

 

3

1,5

1,5

 

 

 

6

52A005

Aseptiikka, infektioiden torjunta,mikrobiologia, tautioppi

3

1

 

 

 

 

 

4

52A006

Anatomia ja fysiologia

3

 

1,5

 

 

1,5

 

6

 

Terveyden edistäminen hoitotyössä

 

 

 

 

 

 

 

 

52A007

Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka

1,5

1,5

 

 

 

 

 

3

52A008

Ravitsemus ja terveysliikunta

1,5

1,5

 

 

 

 

 

3

52A009

Yhteistyö ja monikulttuurisuus

 

1,5

 

 

1,5

 

 

3

 

Lasten , nuorten ja perheiden hoitotyö

 

 

 

 

 

 

 

 

52A010

Lasten ja nuorten terveyden edistäminen

 

3

 

 

 

 

 

3

52A011

Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito

 

2

1

 

 

 

 

3

52A012

Naisen ja perheen hoitotyö

 

1

2

 

 

 

 

3

52A014

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön ohjattu harjoittelu

 

 

12

 

 

 

 

12

 

Työikäisten hoitotyö

 

 

 

 

 

 

 

 

52A015

Työikäisten terveyden edistäminen

 

 

3

 

 

 

 

3

52A016

Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito

 

 

6

 

 

 

 

6

52A017

Työikäisten hoitotyön ohjattu harjoittelu

 

 

 

18

 

 

 

18

 

Ikääntyneiden hoitotyö

 

 

 

 

 

 

 

 

52A018

Ikääntyneiden terveyden edistäminen

 

 

 

 

2

 

 

2

52A019

Ikääntyneiden hoitotyö, lääkehoito ja hyvinvointiteknologia

 

 

 

 

3

 

 

3

52A020

Ikääntyneiden hoitotyön ohjattu harjoittelu

 

 

 

 

9

6

 

15

 

Mielenterveystyö

 

 

 

 

 

 

 

 

52A021

Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito

 

 

 

 

3

 

3

52A022

Mielenterveystyön ohjattu harjoittelu

 

 

 

 

 

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suuntaavat ammattiopinnot

 

 

 

 

 

 

30 

 

Hoitotyön hallinto ja  lähiesimiestyö 3 op

 

 

 

 

 

 

 

 

52A023

Hoitotyön hallinto ja  lähiesimiestyö

 

 

 

 

 

3

 

3

 

Sisätauti-kirurginen hoitotyö, 27 op

 

 

 

 

 

 

 

 

52AS00

Sisätauti- kirurginen hoitotyön teoreettiset opinnot 9 op

 

 

 

 

 

 

 

 

52AS01

Asiantuntijuus sisätautipotilaan hoitotyössä

 

 

 

 

 

 

3

3

52AS02

Erityiskysymykset sisätautipotilaan hoitotyössä

 

 

 

 

 

 

3

3

52AS03

Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito

 

 

 

 

 

 

3

3

52AS04

Sisätauti-kirurgisen hoitotyön ohjattu harjoittelu

 

 

 

 

 

 

18

18

 

Perioperatiivinen hoitotyö ja ensihoito, 27 op

 

 

 

 

 

 

 

 

52AK00

Perioperatiivinen hoitotyön ja ensihoidon teoreettiset opinnot 9 op

 

 

 

 

 

 

 

52AK01

Asiantuntijuus perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä

 

 

 

 

 

 

 

 3

52AK02

Erityiskysymykset perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä

 

 

 

 

 

 

 

 3

52AK03

Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito

 

 

 

 

 

 

 

 3

52AK04

Perioperatiivisen hoitotyön ja ensihoidon ohjattu harjoittelu

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Psykiatrinen hoitotyö, 27 op

 

 

 

 

 

 

 

 

52AP00

Psykiatrisen hoitotyön teoreettisen opinnot 9 op

 

 

 

 

 

 

 

 

52AP01

Asiantuntijuus psykiatrisen potilaan hoitotyössä

 

 

 

 

 

 

 

3

52AP02

Erityiskysymykset psykiatrisen potilaan hoitotyössä

 

 

 

 

 

 

3

52AP03

Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito

 

 

 

 

 

 

 

3

52AP04

Psykiatrisen hoitotyön ohjattu harjoittelu

 

 

 

 

 

 

 

  18

 

Opinnäytetyö

 

 

 

 

 

 

 

15

52A025

Opinnäytetyö

 

 

 

1

6

8

 

  15

 

Vapaasti valittavat opinnot

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Vapaasti valittavat opinnot    

 

2

2,5

3

5

2,5

 

15

 

Opinnot yhteensä

30

30

30

30

30

30

30

210

 

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

Perusopinnot 30 op

 

Opintojakson nimi: Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52P001

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää ammattikorkeakoulujärjestelmän ja oman AMK:n toiminnan periaatteet. Opiskelija tuntee oman koulutusohjelmansa ja sen rakenteen sekä tulevan koulutusammattinsa tiedollis-taidolliset vaatimukset. Opiskelija motivoituu ja sitoutuu opiskelemaan tavoitteellisesti. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia opiskelun tukipalveluita sekä soveltaa itseohjautuvan opiskelun ja muiden tämänhetkisten oppimisteoreettisten näkökulmien periaatteita. Opiskelija kehittää oppimaan oppimistaan ja opiskeluvalmiuksiaan hyödyntäen arviointia ja jatkuvaa itsearviointia opiskelussaan ja ammatillisessa kasvussaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Alkukoe, asiantuntijaluentoja, tutustumiskäynnit, yhteistoiminnalliset ryhmätyöt, reflektiiviset keskustelut, oppimistehtävät, alumnihaastattelu, itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Janhonen S & Vanhanen-Nuutinen L (toim) 2004. Kohti asiantuntijuutta. Oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveysalalla. WSOY, Vantaa. Silven M & Kinnunen R & Keskinen S 1991. Kohti itseohjautuvaa opiskelutaitoa. Painosalama Oy, Turku. Opinto-opas ja muu osoitettava materiaali.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty - aktiivinen osallistuminen tunneille - tehtävien ja alumnihaastattelun suoritus sekä reflektiokeskustelut

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Tiedonhaku ja e-oppiminen

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 3Y2402

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tietoyhteiskunta edellyttää kansalaisiltaan itsenäistä ja tuloksellista tiedonhankintaa ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä sekä opiskelussa että työelämässä. Opiskelija ymmärtää tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen sekä opiskelussaan että tulevissa työtehtävissään ja ymmärtää informaatiolukutaidon merkityksen. Opiskelija osaa käyttää oman alansa tiedonlähteitä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Opiskelija kykenee tarkoituksenmukaiseen yhteisölliseen verkkoviestintään ja hallitsee verkko-opiskelun taitoja.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aloitusluennot (verkkotunnusten jakaminen, opintojakson esittely, oppimisympäristöjen esittely, tietokantojen esittelyä ja käytön ohjausta) Demonstraatiot, harjoitukset ja oppimiskeskustelut verkkoympäristössä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Verkossa oleva materiaali ja kirjaston sivut.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Muuta:

 

 

Opintojakson nimi: AMK:n tutkimustoiminta

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52P003

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää hoitotyön tutkimus- ja projektitoiminnan tavoitteet ja periaatteet sekä tuntee alansa tutkimuskohteen. Opiskelija hallitsee määrällisen ja laadullisen tutkimuksen sekä projektityön perusmenetelmät ja prosessin vaiheet. Opiskelija omaa valmiudet ymmärtää tieteellistä ajattelua ja tietää hoitotieteellisen tutkimuksen ja projektityön merkityksen hoitotyön käytännön, koulutuksen ja johtamisen kehittämisessä. Opiskelija toimii hoitotyön tutkimuksen ja projektityön eettisen perustan mukaisesti opinnäytetyötä tehdessään sekä työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opiskelija käyttää alansa tieteellisiä julkaisuja opiskelussaan ja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä äidinkielellään että vieraalla kielellä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Paunonen M, Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY 1998. Janhonen S, Nikkonen M. Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. WSOY 2001. Tuomi J, Sarajärvi A. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 2002. Hirsjärvi S, Remes P, Sajavaara P. Tutki ja kirjoita. Tammer-Paino 2004. Hirsjärvi S & Hurme H. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö 2004. Yliopistopaino, Helsinki. Rissanen T. Projektilla tulokseen ? projektin suunnittelu, toteutus, motivointi ja seuranta. Gummerus Kirjapaino Oy 2002. Stenlund H. Projektin ohjaus. Hakapaino Oy 2001. Vilkka H & Airaksinen T. Toiminnallinen opinnäytetyö. Gummerus Kirjapaino Oy 2003 Alan ajankohtaisia artikkeleita. Alan tietokannat, Internet.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Äidinkieli ja viestintä

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52P004

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy viestinnän käsitteisiin. Hän hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavat perusviestintätaidot. Opiskelija kehittää ammattikorkeakoulussa ja terveysalalla tarvittavia äidinkielen suullisia ja kirjallisia taitojaan ja vuorovaikutustaitojaan yksilönä ja ryhmässä. Sisältö: viestintäkulttuuri ja viestinnän käsitteet, puheviestintätaitojen kehittäminen ja arviointi, keskustelutaito, alustuksen ja tiedottavan puheenvuoron suunnittelu ja pitäminen, asiatyylinen teksti,esseen, raportin ja referaatin laatiminen sekä tekstianalyysi, hyvä tenttivastaus, hyvän opinnäytetyön kriteerit äidinkielen näkökulmasta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiviinen osallistuminen luennoille ja suullisen ja kirjallisen viestinnän harjoitukset, ryhmätyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali: Aalto, Anna-Liisa & Parviainen, Kati 1987. Auta ääntäsi. Otava. Helsinki. Aulanko, Mari 1999. Rohkeasti puhumaan. luonteva esiintyminen. Wsoy. Helsinki. Hakkarainen, Tuula & Hyvärinen, Marja-Liisa 1999. Puheviestintää oppimaan. SKTK. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kirjallisen työn laadintaohjeet, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyöopas. Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Ruotsin kieli ja viestintä

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52P005

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija suorittaa valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavat ruotsin kielen opinnot ja saavuttaa taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasoa B1.1. Siältö: Terveysalan ruotsin kieli ja viestintä

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakson oppimismenetelmissä korostuu kokemuksellisuus, vuorovaikutteisuus ja ongelmalähtöisyys. Kieltä opiskellaan aktiivisesti yksilö-, pari- ja ryhmätehtävien avulla, ja opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Häng med i vården, Sjukvårdssvenska, opettajan laatima materiaali

Arviointi: Opintojakson arviointi perustuu erilaisiin oppimistehtäviin sekä kirjalliseen-,kuuntelu- että suulliseen tenttiin, joka arvioidaan asteikolla 0-5.

Muuta: Opintojaksoon sisältyy 40 tuntia kontaktiopetusta ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä, kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä, tiedonhankintatehtäviä sekä muita omaan alaan liittyviä harjoituksia

 

 

Opintojakson nimi: Englannin kieli ja viestintä

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52P006

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saavuttaa ammatissa toimimiseksi ja ammatilliseen kehittymisen kannalta välttämättömän englannin kielen ja viestinnän taidon. Englannin opintojakson sisältönä on puhutun ja kirjoitetun ymmärtäminen ja tuottaminen yleisissä ja ammattialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (esim. haastattelu- ja ohjausharjoituksia, ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen (tutkimukset, artikkelit, kirjallisuus) ja kirjoitetun kielen tuottaminen (esim. hakemus, cv, referoiva kirjoittaminen)

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakson oppimismenetelmissä korostuu kokemuksellisuus, vuorovaikutteisuus ja ongelmalähtöisyys. Opiskelija oppii aktiivisen oppimistoiminnan kautta yksilö-, pari- ja ryhmätehtävissä ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan tiedostaen oman oppimistyylinsä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Oheiskirjallisuus: Olsonen. Pirkko & Monni, Sari & Tolsa-Mänttäri, Ilona & Lehtonen, Tuula. 2003. Englannin tekstinymmärtäminen. Opiskelijan opas. Yliopistopaino: Helsinki. Terveydenhuollon sanasto. 2004. WSOY: Porvoo.

Arviointi: Opintojakson arviointi perustuu prosessi- ja tuotosarviointiin eli jatkuvaan näyttöön erilaisten oppimistehtävien ja tuntiaktiivisuuden perusteella sekä kirjalliseen-suulliseen tenttiin. Arviointi asteikolla 0-5.Lähtötasona on eurooppalaisen viitekehyksen taso B. Ammattikorkeakoulussa hylätty arvosana on eurooppalaisen viitekehyksen taso A1 ja A2 (=peruskielitaito)

Muuta: Opintojaksoon sisältyy 40 tuntia lähiopetusta ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä, kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä, kotitehtävät, sanaston omaksuminen, tiedonhankintatehtäviä, suulliseen tenttiin valmistautuminen.Tavoite: Opiskelija osaa toimia englannin kielellä oman alansa työympäristössä ja kehittää asiantuntijuuttaan. Hän pystyy vuorovaikutteiseen asiakaslähtöiseen viestintään sekä suullisesti että kirjallisesti. Ttutkintotodistukseen englannin kielen osalta merkintä: Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä (pakollisissa vieraissa kielissä) sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (352/2003, 8 §). Tutkintotodistuksessa ei näy englannin arvosana.

 

 

Opintojakson nimi: Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52P007

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tunnistaa yritystoiminna yleiset perusperiaatteet, ymmärtää yritystoiminnan alueellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä taloudellisen, kustannustietoisen, asiakaslähtöisen ja laadukkaan toiminnan merkityksen organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja tuottaa uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luennoille, oppimiskeskustelut, ohjattu työskentely

Kirjallisuus ja muu materiaali: McKinsey§Company: Ideasta kasvuyritykseksi-Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, Lampikoski§Lampikoski: Kehitä ideasi innovaatioksi, Karvonen Anja, Uusitalo Susanna: Minäkö hoiva-alan yrittäjäksi?, Rissanen Sari, Sinkkonen Sirkka: Hoivayrittäjyys

Arviointi: Tentti tai tehtävä, arviointi 0 - 5

Muuta: -

 

Opintojakson nimi: Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta

Opintojakson laajuus: 3 : 52P008

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää yksilön biopsykososiaalisen kokonaisuuden sekä terveyteen ja sairauteen liittyvää käyttäytymistä elämänkaaren eri vaiheissa.Opiskelija perehtyy kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen keskeisiin kysymyksiin.Saa valmiuksia toimia terveydenhuollon asiantuntijana, jonka tehtävänä on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä.Opiskelija tuntee vastuunsa omasta ammatillisesta kehittymisestään ja hoitotyön kehittämisestä. Sisältö:Terveyspsykologia, ihmisen elämänkaari,psyykkinen itsesäätely, terveyskäyttäytymisen teoriat ja mallit, elintavat terveyden perustana, stressi ja sen hallntakeinot,kipu, sairauden kulku. Tieteen käsite, kasvatuksen käsite,kasvatustiede, kasvatustieteen osa-alueet, kasvatustieteellinen tutkimus,oppimiskäsitykset ja niiden suhde hoitotyöhön, vaihtoehtopedagogiikat ja niiden suhde hoitopedagogiikkaan,hoitotyön didaktiikka.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä oppimistehtävä ja /tai tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali: Puolimatka, T. 2004. Kasvatus, arvot ja tunteet., Dryden, G. & Vos, J. 1994. Inlärnings-Revolutionen., Hirsjärvi, P. & Huttunen, J.2000. Kasvatustieteen perusteet., Peltonen, H.2004. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa., Roti,O. & Ihanus, J. 1997.Terveys ja psykologia., Kuusinen, K-L (toim), 1993. Terveyspsykologia., Nupponen, R. 1994. Terveyspsykologian perusteet. Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen.

Arviointi: tentti tai tehtävä arviointi asteikolla 0-5

Muuta: täyd

 

 

Opintojakson nimi: Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52P009

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää yhteiskunnassa toteutettavan sosiaalipolitiikan periaatteita ja merkityksen, on selvillä terveyden ja sosiaalihuollon organisaatiosta, osaa määritellä kansanterveystieteen keskeiset käsitteet ja kuvata kansanterveystieteen menetelmiä sekä tuntee suomalaisten kansanterveysongelmat ja niiden riskitekijät. Sisältö: sosiaalipolitiikan lohkot, kansanterveystieteen käsitteet ja menetelmät, hyvinvointi, terveys, tasa-arvo, sosiaaliset ja kansanterveysongelmat ja niiden riskitekijät, sosiaalipolitiikan ihmiskäsitys

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen, oppimiskeskustelut, itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sosiaalipolitiikan lähtökohdat, Raunio Kyösti, Tampere 1998 Monimuotoinen sosiaaliturva, Kettunen Terttu, Ihalainen Jarmo, Heikkinen Hannele, Juva 2001 Kansanterveystiede, Nissinen Aulikki, Kauhanen Jussi, Myllykangas Markku, 1998. Suomalaisten terveys, Aromaa Arpo, Huttunen Jussi, Koskinen Seppo, Teperi Juha (toim.) 2005. Sairauksien ehkäisy, Koskenvuo Markku, Vertio Harri (toim.)1998.

Arviointi: 0-5

Muuta: täydennetään myöhemmin

 

 

Opintojakson nimi: Tietotekniikka

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52P010

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia sekä hyödyntää tietokonetta opetustapahtumia ja esityksiä tehdessään. Hän osaa käyttää tietokonetta päivittäisessä tiedonvälityksessä, omien opiskelujensa edistämisessä ja seurannassa. Hän hallitsee tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät sekä yleiset että ammattikorkeakoulun omat ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä. Opiskelija kiinnostuu hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista oman alansa kehittämisen näkökulmasta tutustumalla hoitotyön keskeisiin tietotekniikan sovellusalueisiin. Sisältö: tietokoneen käytön perusvalmiudet, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteet, esitteiden, julkaisujen sekä esitysten laadinta tietokoneella, sähköpostin ja Intranetin käyttö, muu sähköinen viestintä, tietosuoja ja tietoturvasäädökset

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät, demonstraatiot, opintokäynnit

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Tasokoe ja tehtävä, joka liittyy johonkin myöhemmin opiskeltavaan ammattiopintoihin kuuluvaan opintokokonaisuuteen. Arviointi asteikolle 0-5

Muuta: -

 

 

Ammattiopinnot 120 op

 

Hoitotyön perusteet

 

Opintojakson nimi: Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A001

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa käyttää hoitotyön käsitteitä ja hoitotieteellistä tietoa hoitotyössä ja päätöksenteossa. Opiskelija osaa käyttää elämisentoimintojen mallia hoitotyön prosessimallin perustana ja kirjaamisessa. Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön merkityksen käytännön hoitotyössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Oppijan aktiivisuus. Oppijan aikaisemmat tiedot uuden oppimisen perustana. Metakognitiivisten taitojen kehittäminen, asteittain lisääntyvä oppimisen itsesäätely. Asioiden ymmärtäminen. Erilaisten tulkintojen huomioon ottaminen. Faktapainotteisuudesta ongelmakeskeisyyteen ja tilannesidonnaisuuteen. Oppiminen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sarvimäki, A.& Stenbock-Hult, B. 1996. Hoito, huolenpito ja opetus. Osa I Wsoy. Juva Meleis, A. 1991. Jahren-Kristoffersen, N., Nortvedt, F and Skaug, E-A. (toim) 2006, Hoitotyön perusteet. Helsinki, Edita. Kodier, B. et. al. 2004, Fundamentals of Nursing concepts, Process and Practice.

Arviointi: Aineistokoe tai tentti, joista numeerinen arviointi (0-5), harjoitustyöt, seminaarityöskentely, itsearviointi

Muuta: Portfoliotyöskentely

 

 

Opintojakson nimi: Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka

Opintojakson laajuus: 6

Opintojakson koodi: 52A002

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa toimia eettisesti korkeatasoisesti ja tuntee vastuunsa hoitotyön kehittäjänä. Opiskelija hallitsee potilaan kokonaishoidon ja hoitotyön auttamismenetelmät, kuten esim. perushoidon ja kliiniset hoitotoimenpiteet. Opiskelija kykenee asiakaslähtöiseen ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen potilaan, perheen ja yhteisöjen kanssa. Hän kykenee tarkkailemaan potilaan perustoimintoja.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöt, kognitiiviset menetelmät, draama, ratkaisukeskeiset menetelmät, laborointi, opintokäynnit.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Iivanainen, A. & Jauhiainen, M. & Pikkarainen, P.2001, Hoitamisen taito. Otavan kirjapaino OY. Keuruu. Kankare, H., ym. toim. 2004, Lähimmäisenrakkauden puolustus- uusvanha näkökulma hoitotyöhön. Tammi. Hki. Leino-Kilpi& Välimäki. M.2003. Etiikka hoitotyössä. Wsoy.Juva. Paldanius,A.2002. Lähimmäisenrakkaus hoitotyön koulutuksessa. Lapin yliopisto. Vilen, M.ym.2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla.WS Bookwell Oy. Juva Kassara, Hoitotyön osaaminen

Arviointi: Näyttökoe hyväksytty/hylätty. Jatkuva näyttö tuntiaktiivisuuden perusteella, numeerinen arviointi 0-5.

Muuta: Itsearviointi ja portfolio koko opintojakson ajan.

 

 

Opintojakson nimi: Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A003

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa keskeisimmät hätäensiaputaidot, tunnistaa potilaan välittömän ensiavun tarpeen, osaa toimia ja antaa ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä sekä toimivaltaansa kuuluvan peruselvytyksen, toimii normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusolojen terveydenhuollossa voimassa olevien toimintaohjeiden mukaisesti, hallitsee kokonaishoidon tarpeen arvioinnin erilaisissa ensiaputilanteissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, videot, harjoitukset, itsenäinen tehtävä, opintokäynti. Valmistuvien opiskelijoiden omaa oppimisprosessia testataan, arvioidaan ja päivitetään rastitehtävien avulla. Opiskelijaa motivoidaan ylläpitämään ensiaputietojaan ja ? taitojaan.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sahi, Castren, Helistö, Kämäräinen 2002. Ensiapuopas. Duodecim. Punainen Risti. Kontio, Paavonsalo. Sidonnan opas. Alan ajankohtaisia artikkeleita. Alan tietokannat, Internet.

Arviointi: Läsnäolovelvollisuus, hyväksytty/ hylätty

Muuta: Opintokokonaisuuteen sisältyy ensiaputietojen ja -taitojen päivitys valmistuville opiskelijoille (8t).

 

 

Opintojakson nimi: Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet

Opintojakson laajuus: 6

Opintojakson koodi: 52A000

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjaantuu perushoitoon liittyvissä hoitotoiminnoissa, harjaannuttaa ammatillisia vuorovaikutustaitoja, harjaantuu toimimaan aseptiikan periaatteita noudattaen tutustuu hoitoprosessimenetelmän käyttöön potilaan kokonaishoidossa, havannoi ja hankkii tietoperustaa hoitotyön arvoista, periaatteista ja ammattietiikasta, harjaannuttaa opittuja kliinisiä hoitotaitoja osallistuu lääkehoidon toteutukseen, harjaantuu kirjallisessa ja suullisessa tiedottamisessa

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakson ja opiskelijan tavoitteidenmukainen harjoittelu ja kirjallinen hoitoprosessitehtävä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Teoriaopintoihin liittyvä kirjallisuus sekä työyhteisössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Arviointi hyväksytty /hylätty opiskelijan suorittaman itsearvioinnin sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antaman palautteen perusteella.

Muuta: -

 

 

Hoitotyön luonnontieteellinen perusta

 

Opintojakson nimi: Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia

Opintojakson laajuus: 6

Opintojakson koodi: 52A004

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää erilaisista lääkeaineista ja lääkevalmisteista ja ymmärtää niiden tarkoituksenmukaisen käytön erilaisissa sairaustiloissa ja toimintahäiriöissä. Opiskelija osaa seurata lääkehoidon toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia. Opiskelija tuntee lääkehuoltoa koskevan lainsäädännön ja osaa toimia sen mukaisesti. Opiskelija osaa ohjata asiakkaita / potilaita lääkkeiden turvallisessa käytössä. Opiskelija hallitsee lääkelaskut ja turvallisen lääkehoidon toteutuksen. Sisältö: lääkehuoltoa koskeva lainsäädäntö ja muut ohjeet, lääkehoidon toteutuksen periaatteet, hoitaja lääkehoidon toteuttajana, farmakologian perusteet, lääkelaskenta.

Opintojakson oppimismenetelmät

aktiivinen osallistuminen luennoille, laskuharjoituksiin, oppimistehtävät, tapausesimerkit, laboraatioharjoitukset, tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali: Nurminen M-L, 2001, Lääkehoito, Ernvall jne, 1999, Lääkelaskenta, www.finlex.fi, Tehokkuutta ja tarkkuutta lääkehoitoon. Osastofarmasiatyöryhmän raportti, 2003. Farmaca Fennica 2004. STM, 2006, Turvallinen lääkehoito-opas, Veräjänkorva,O. 2006, Lääkehoito hoitotyössä.

Arviointi: tentti ja lääkelaskujen kokeet. Arviointi asteikolla 0-5. Lääkelaskut virheettömästi suoritettu.

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia ja tautioppi

Opintojakson laajuus: 4

Opintojakson koodi: 52A005

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee aseptiikan, mikrobiologian ja tautiopin perusteet. Opiskelija hallitsee aseptisen työskentelyn periaatteet ja on selvillä tartuntatautien torjuntatoimenpiteistä sairaalassa ja muissa hoitotyön yksiköissä. Opiskelija omaa valmiudet torjua infektioita hoitotyön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luennoille, laborointiharjoitukset, ryhmätyöt, opintokäynti, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, tietoiskut

Kirjallisuus ja muu materiaali: Hellsten (toim.).Infektioiden torjunta sairaalassa.2005. Iivanainen ym. Hoitamisen taito. 2001. Hietala, Roth- Holttinen (toim.) Infektiot ja hoitotyö.1999. Huovinen. Hyvät, pahat ja näkymättömät.2003. Alan ajankohtaisia artikkeleita. Alan tietokannat, Internet.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0-5

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Anatomia ja fysiologia

Opintojakson laajuus: 6

Opintojakson koodi: 52A006

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee hoitotyön kannalta keskeisen anatomian ja fysiologian tietoperustan ja kykenee hyödyntämään tietojaan hoitotyön opinnoissaan ja täydentämään tietojaan työelämän tarpeita vastaavaksi. Sisältö: Solu, kudokset, iho, veri, sydän- ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, virtsanerityselimistön, ruuansulatuselimistön ja lisääntymiselimistön rakenteet ja toiminta, sisäeritysrauhasten toiminta, keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta, autonomisen hermoston toiminta, tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta, aistit ja niiden toiminta. Happo-emäs-tasapaino, veriryhmät, sikiön kehitys, sikiön verenkierto, syvennettyä tietoa lisääntymisestä ja raskauden hormonaalisesta säätelystä, istukan toiminnasta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöt, yhteistoiminnalliset oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot

Kirjallisuus ja muu materiaali: Nienstedt, W. 2004, 1999, Ihmisen fysiologia ja anatomia, Kurssikirjana käyvät myös Bjålie, J., G. 1999, Ihminen, fysiologia ja anatomia, tai Suomalainen lääkärikirjakeskus. Näitä käyttäessään opiskelija tarkastaa itse vastaavuudet varsinaiseen kurssikirjaan.

Arviointi: Kirjallinen tehtävä hylätty-hyväksytty. Tehtävät ja tentti arviointiasteikolla 0-5

Muuta: -

 

 

Terveyden edistäminen hoitotyössä

 

Opintojakson nimi: Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A007

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen keskeiset käsitteet, menetelmät ja tasot sekä prevention muodot. Käyttää terveyttä edistävistä strategioista ja terveyspoliittisista ohjelmista saatavaa tietoa terveyden edistämistyössään. Tunnistaa ja ennakoi yksilön ja yhteisön terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tuntee yksilön ja yhteisön terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Opiskelija tietää terveyskasvatuksen tehtävät, tukee ja aktivoi yksilöä ja yhteisöä ottamaan vastuuta terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Tukee yksilöä ja yhteisöä terveyskäyttäytymisen muutosprosessissa. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi terveysneuvontatapahtuman yksilölle tai ryhmälle käyttäen uusimpia terveyden edistämisen menetelmiä. Toimii hoitotyön eettisiä periaatteita soveltaen ja hyödyntää teknologiaa terveyden edistämisessä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa terveyden edistämisessä tavoitteellisesti. Opiskelija arvioi terveysneuvontatapahtuman toteutuksessa omia tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan terveyden edistäjänä. Hoitotyön harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti terveyden edistämisen toimintaansa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Tentittävä kirjallisuus: Vertio, H. 2003. Terveyden edistäminen. Tammi. Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 Kansanterveysohjelmasta. Luennot ja muu kurssimateriaali Muu kurssikirjallisuus: Ewles, L., Simnett,I. 1995 Terveyden edistämisen opas. Keuruu. Erikson, E., Arnkill, T. 2005. Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. Stakes oppaita 60. Gumme-rus. Hoitotyön vuosikirja 2003. Terveyden edistäminen. Tammi. Kettunen, T., Liimatainen, L., Poskiparta, M.1996. Terveyskasvatus arjen neuvontatyössä. Kirjayhty-mä. Kettunen, T. 2001. Neuvontakeskustelu. Tutkimus potilaan osallistumisesta ja sen tukemisesta sairaa-lan terveysneuvonnassa. Jyväskylän yliopisto. Laine, Ruishalme, Salervo, Siven, Välimäki. 2001. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. Peltonen, H. 2000. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Perttilä, K. 1999. Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä. Gummerus. Sarvimäki, A., Stenbock-Hult 1996. Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY. Savola, E., Ollonqvist, P. 2005. Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä. Terveyden edistämisenkeskuksen julkaisuja ?sarja 3/2005. Torkkola, S. (toim) 2002. Terveysviestintä. Tammi. Torkkola, S.(toim) 2002. Potilasohjeet ymmärrettäväksi. Opas potilasohjeiden tekijöille. Tammi Internet lähteet: www.stakes.fi, www.stm.fi,

Arviointi: oppimistehtävien arviointi asteikolla 0-5,terveyskasvatustapahtumien arviointi asteikolla 0-5

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Ravitsemus ja terveysliikunta

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A008

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tiedostaa ja ymmärtää liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja työkyvyn kannalta. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen liikunnan perusharjoittelussa sekä kuormituksen yhteydessä. Sisältö: Sydän- ja verenkiertoelimistön kunto (kestävyys)- kartoittaminen ja kehittäminen, tuki- ja liikuntaelimistön kunto (lihaskunto ja liikkuvuus) - kartoittaminen ja kehittäminen, koordinaation (taito) - kartoittaminen ja kehittäminen, liikunta ja psyykkinen hyvinvointi, liikunnan sosiaalisen näkökulman hahmottaminen hoitotyössä, ravitsemus ja painonhallinta, erityisryhmien ruokavalioista.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja toiminnalliset harjoitteet ja oppimistehtävä: Kurssiin liittyy opiskelijan itsenäinen tehtävä, jossa hän hankkimaansa teoriatietoon, kurssin antiin ja kurssin aikana saamiinsa kokemuksiin nojaten laatii itselleen kestävyysominaisuuksia ja lihaskuntoa ylläpitävän tai parantavan suunnitelman. Suunnitelma sisältää myös erilaisen ravitsemustietouden hankinnan ja soveltamisen konkreettiseen harjoitteluun.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opettajan osoittama kirjallisuus ja muu materiaali sekä tehtävän kannalta asianmukainen kirjallisuus.

Arviointi: Arviointi: Hyväksytty/hylätty, ehdot: läsnäolot, harjoitteet ja kurssitehtävä.

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Yhteistyö ja monikulttuurisuus

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A009

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee kulttuurin merkityksen terveyden edistämisessä ja hoitotyössä. Hän osaa toimia oman alansa kansainvälisissä työyhteisöissä ja käyttää niissä hoitotyön asiantuntijuutta. Hän saa valmiuksia toimia eri kulttuureja edustavien potilaiden /asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa myös Suomessa. Sisältö: Monokulttuurisuudesta monikulttuurisuuteen Suomessa ja muualla, monikulttuurisuuteen liittyvät tärkeimmät käsitteet/ilmiöt, sopeutuminen uuteen maahan, kulttuurien välisen viestinnän tärkeimmät elementit, eri kulttuureista tulevat sosiaali-ja terveydenhuollon asiakkaina, maahanmuuttajien suurimmat terveysongelmat, kulttuurien erityispiirteitä ja niiden huomiointi hoitotyössä: (esim. romanit, eri uskontokuntien jäsenet, venäläiset). Millainen on kulttuuritietoinen auttaja? Monikulttuurinen työyhteisö.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, seminaarityöskentely, tehtävät ja niiden esittäminen, opintokäynnit

Kirjallisuus ja muu materiaali: Alitolppa-Niitamo: Kun kulttuurit kohtaavat. Tuominen (toim): Kulttuurien kohtaaminen terveydenhuollossa. Heikkilä- Viertola- Cavallari ym. Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. Dialogi ja MONItori-lehdet Runsaasti ajankohtaisia WWW-sivuja:mm. www.vaestorekisterikeskus.fi, www.tilastokeskus.fi, www.migrationinstitute.fi, ttp://www.kemi.fi/sosiaali-terveyspalvelut/Sosiaalityo/, http://portal.unesco.org

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

Muuta: -

 

 

Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö

 

 

Opintojakson nimi: Lasten ja nuorten terveyden edistäminen

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A010

Opintojakson tavoite  ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää lapsen ja nuoren lasten ja nuorten terveydenhoidon kehityksen, tavoitteet, tehtävät ja palvelujärjestelmän. Opiskelija tietää lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen ja harjaantuu tunnistamaan eri-ikäisten lasten ja nuorten kehityksen keskeisiä piirteitä ja terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä. Opiskelija tuntee terveyttä edistävän terveydenhoidon painoalueet ja terveydenhoitotyön keskeiset keinot lasten ja nuorten terveyden edistämisessä. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen lasten ja nuorten terveydenhoidossa. Opiskelija tietää elintapojen ja ympäristön merkityksen terveydelle ja on tietoinen lasten ja nuorten terveyden edistämisen näkökulmasta toteutetusta tutkimuksesta. Opiskelija harjoittelee toimimaan työssään lapsen, nuoren ja hänen perheensä voimavaroja hyödyntäen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, pienryhmätyöskentely, tehtävän esitys, osallistuminen harjoituksiin.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Eriksson & Arnkil. Huoli puheeksi. Opas varhaisesta dialogista 2005. Hilton. Miten tukea sairaan ja vammaisen lapsen vanhempia. 2003. Kositinen & Ruuskanen &Surakka. Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. Kouluterveydenhuolto 2002. Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille. 2004.  Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. 2004. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille. 2004. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. 2004. Opiskeluterveydenhuollon opas. 2006. Simell & Aula. Neuvolakirja,. 1997. Saarenpää & Heikkilä. Miksi lapsi ei nuku? Unihäiriöt ja unen puute vauvasta murkkuun. 2007. Terho& Ala-Laurila & Laakso & Korgius & Pietikäinen. Kouluterveydenhuolto. 2002. Veijola. Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön. 2004.

Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi, tentti arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5.

 

 

Opintojakson nimi: Lasten ja nuorten kliininen hoito ja lääkehoito

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A011

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee lasten hoitotyön, lastentautien ja lasten lääkehoidon perusteet. Hän toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä harjoitellen hoitotyön asiantuntijuutta lasten hoitotyössä ja tietää lasten hoitotyön erityispiirteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija tietää terveyden edistämisen merkityksen lapsen ja perheen hoitotyössä ja soveltaa terveyden edistämisen periaatteita toiminnassaan. Hän tuntee sairauden vaikutukset lapseen ja perheeseen sekä tunnistaa eri-ikäisten lasten hoitotyön ongelmia ja vastaa niihin hoitotyön menetelmin. Hän tietää perhekeskeisen hoitotyön merkityksen ja kykenee luomaan vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen lapseen ja perheeseen. Hän osallistuu lasten hoitotyön tavallisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteutukseen sekä toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelija saa valmiuksia tukea sairasta lasta ja perhettä kriisitilanteissa ja surutyössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Tenttikirja: Koistinen, Ruuskanen, Surakka (toim). Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja, 2004 tai Muurinen E, Surakka T. Lasten ja nuorten hoitotyö, 2001. Raivio M & Siimes M (toim). Lastentaudit, 2000 Lääkehoidon materiaali. Alan ajankohtaisia artikkeleita. Alan tietokannat, Internet.

Arviointi: Jakso arvioidaan asteikolla 0-5

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Naisen ja perheen hoitotyö

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A012

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee naisen ja lasta odottavan, synnyttävän ja vastasyntyneen perheen hoitotyön sekä synnytys- ja naistentautiopin perusteet. Hän toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä harjoitellen hoitotyön asiantuntijuutta naisen ja lasta odottavan perheen hoitotyössä ja toimii naisen hoitotyön erityispiirteiden ja mukaisesti. Opiskelija tietää terveyden edistämisen merkityksen naisen ja perheen hoitotyössä ja soveltaa terveyden edistämisen periaatteita toiminnassaan. Hän tunnistaa naisen ja perheen hoitotyön haasteita ja ongelmia ja vastaa niihin hoitotyön menetelmin. Hän tietää perhekeskeisen hoitotyön merkityksen ja kykenee luomaan vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen naiseen ja lasta odottavaan, synnyttävään ja vastasyntyneen perheeseen. Hän osallistuu naisen ja perheen hoitotyön tavallisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteutukseen sekä toteuttaa lääkehoitoa.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, ryhmätyöt, laborointi, opintokäynti, yhteistoiminnallinen oppiminen, ohjattu harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Eskola, Hytönen. Nainen hoitotyön asiakkaana, 2002 Niemelä, Ninni. Imetysopas. Hyvinvointia vauvalle ja äidille. 2006. Paananen, Pietiläinen, Raussi -Lehto, Väyrynen, Äimälä (toim.).Kätilötyö.2006. Ylikorkala, Kauppila. Naistentaudit ja synnytykset, 2006. Lääkehoidon materiaali. Ajankohtaiset tutkimukset, artikkelit, tietokannat, Internet.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0-5

Muuta: täyd

 

 

Opintojakson nimi: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön ohjattu harjoittelu

Opintojakson laajuus: 12

Opintojakson koodi: 52A014

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee oppimisen kohteena olevan hoitotyön osa-alueen käytännön työn perusteet ja lääkehoidon käytännön toteuttamisen. Hän toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä harjoitellen hoitotyön asiantuntijuutta. Opiskelija harjoittelee terveyden edistämisen menetelmiä hoitotyössä. Hän harjoittelee perhekeskeisen hoitotyön menetelmiä ja kykenee luomaan vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen lapseen ja perheeseen. Hän osallistuu kyseisen hoitotyön osa-alueen tavallisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteutukseen sekä toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelija saa valmiuksia tukea sairasta lasta ja perhettä kriisitilanteissa ja surutyössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa oppimisen kohteena olevan hoitotyön osa-alueen hoitotyössä tavoitteellisesti. Harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännöllisen kokemuksen yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia testataan ja arvioidaan myös oppimistehtävän avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Teoriaopintojen kirjallisuus, harjoittelupaikan käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Jakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön. Jakson lopussa arviointikeskustelu, jossa opiskelija analysoi oppimistaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppimistehtävän arviointi

Muuta: -

 

 

Työikäisten hoitotyö

 

 

Opintojakson nimi: Työikäisen terveyden edistäminen

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A015

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee työikäisten hoitotyön keskeiset painopistealueet sekä tietää ja arvioi työn, työttömyyden, työyhteisön sekä työ- ja elinympäristön vaikutukset ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja työkykyyn. Tietää työterveyshuoltolain sisällön, ja osaa soveltaa mitä laki velvoittaa hyvän työterveyshuollon käytännön mukaiseksi toiminnaksi työterveyshuollossa. Opiskelija tietää ja soveltaa moniammatillisesti työ- ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa sekä näyttöön perustuvaa hoitotyötä työikäisten terveyden edistämisessä ja kuntoutuksessa. Opiskelija osallistuu aikuisten terveystarkastusten toteuttamiseen ja terveyden edistämiseen yksilö- ja ryhmätoiminnassa käyttäen uusimpia terveyden edistämisen menetelmiä.. Tietää työikäisten yleisimmät työperäiset sairaudet ja niiden ennaltaehkäisyn. Hallitsee hoitotyön työsuojelun, työturvallisuuden ja työergonomian.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa työikäisten hoitotyössä tavoitteellisesti. Terveyspysäkki harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännöllisen kokemuksen yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia testataan ja arvoidaan myös oppimistaehtävän avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Tentittävä kirjallisuus. Antti-Poika, M. Martimo, K-P. Husman, K. Työterveyshuolto. 2003. Duodecim. Helsinki Muu kurssikirjallisuus: Hurme M. (toim.) Hyvä työterveyshuoltokäytäntö; opas toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Kanerva, Pasanen, Riekkinen ja Tuhkanen 1998. Hyvä työterveyshoitajan työ. Kirjayhtymä Oy. Helsinki Työterveyslaitos, 1997. Sosiaali- ja terveysministeriö.Helsinki. Terveydenhuolto- ja sosiaalialan työsuojeluopas Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos. Opas työterveyshuollon toteuttamisesta. Antti-Poika , Mari. 1993. Työperäiset sairaudet. Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. Kansallinen tavoite ja toimintaohjelma 2004-2007. Julkaisuja 2003:18. Ajankohtaiset kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset, Työ Terveys, Turvallisuus lehdet ja teemanumerot Internet lähteet: www.occuphealth.fi. www.ttl.fi, www.stakes.fi, www.tyoturvallisuuskeskus.fi Sosiaali- ja terveysministeriö 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. www.stm.fi >julkaisut

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0-5

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito

Opintojakson laajuus: 6

Opintojakson koodi: 52A016

Opintojakson tavoite  ja opiskeltava asiakokonaisuus: Sisätautipotilaan, kirurgisen potilaan ja perioperatiivinen hoitotyö ja avosairaanhoito. Opiskelija tietää sisätautipotilaan ja kirurgisen potilaan hoitopolun. Opiskelija osaa sisätautipotilaan hoitotyön perusteet huomioiden parantavan ja kuntouttavan hoitotyön periaatteet sekä tukea antavaan hoitotyön periaatteet kuoleman lähestyessä. Opiskelija osaa valmistaa potilaita erilaisiin tutkimuksiin, leikkauksiin ja muihin toimenpiteisiin sekä hoitaa heitä. Opiskelija osaa soveltaa hoitoprosessiajattelua ja hoitotyön periaatteita sisätautipotilaan ja kirurgisen potilaan hoitotyössä. Opiskelija tutustuu leikkaus- ja anestesiahoitotyön luonteeseen ja toimintaan sekä muodostaa itselleen kokonaiskuvan potilaan perioperatiivisesta hoitoprosessista. Opiskelija hallitsee aseptisen työskentelyn periaatteet toiminnassaan ja infektioiden torjuntaan liittyvät toimenpiteet sairaalassa sekä sisäistää aseptiikan erityiskysymykset leikkauspotilaan hoidossa. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään  sairauden eri vaiheissa. Opiskelija osallistuu suulliseen ja kirjalliseen tiedottamiseen. Opiskelija toteuttaa lääkehoitoa osana potilaan kokonaishoitoa. Opiskelija soveltaa monitieteistä ja näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä. Opiskelija tuntee avosairaalan toiminnan ja merkityksen sisätauti-kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laboroinnit, ryhmä- ja parityöskentely, alustukset, opetuskeskustelut, osallistuminen seminaareihin.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Holmia et al. Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö. 2004. Holmia et al. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. 1998. Hyyppä et al. Sisätauti-kirurgisen hoitotyön perusteet. 1997. Iivanainen A et al. Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. 2001. . Iivanainen A et al. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. 2006. Infektioiden torjunta sairaalassa 1999. Korte et al. Perioperatiivinen hoito.

Arviointi: Tentti tai itsenäinen tehtävä. Lääkelaskut. Arvosanaan vaikuttavat myös jatkuva näyttö, käytännön palaute, itsenäinen työskentely, seminaari. Numeerinen arviointi 0-5.

 

 

 

Opintojakson nimi: Työikäisten hoitotyön ohjattu harjoittelu

Opintojakson laajuus: 18

Opintojakson koodi: 52A017

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee työikäisten hoitotyön keskeiset toiminnot. Hän hallitsee työterveyshuoltolain sisällön ja osaa soveltaa sitä hyvän työterveyshuollon käytännön mukaiseksi toiminnaksi työterveyshuollossa ja hoitotyössä. Perehtyy näyttöön perustuvaan hoitotyöhön sekä käypähoitosuosituksiin (erityisesti sisätauti- kirurgiset sairaudet) käytännön työssä. Opiskelija osaa toimia moniammatillisesti työikäisten terveyden edistämisessä ja kuntoutuksessa. Opiskelija osallistuu aikuisten terveystarkastusten toteuttamiseen ja terveyden edistämiseen yksilö- ja ryhmätoiminnassa käyttäen uusimpia terveyden edistämisen menetelmiä. Opiskelija hallitsee työikäisten yleisimmät sisätauti- kirurgiset- ja työperäiset sairaudet ja niiden ennaltaehkäisyn. Hallitsee hoitotyön työsuojelun, työturvallisuuden ja työergonomian.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa työikäisten hoitotyössä tavoitteellisesti. Terveyspysäkki/ terveyskeskusvastaanotto harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännöllisen kokemuksen yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia analysoidaan ja arvioidaan myös oppimistehtävän avulla

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisöissä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Muuta: Harjoittelujakso liittyy työikäisten terveyttä edistävän ja kuntouttavan hoitotyön kokonaisuuteen

 

 

Ikääntyneiden hoitotyö

 

 

Opintojakson nimi: Ikääntyneiden terveyden edistäminen

Opintojakson laajuus: 2

Opintojakson koodi: 52A018

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija arvostaa kotihoitoasiakkaan kotona olemisen kokemusta. Hän hallitsee kotihoitoprosessin keskeiset työmenetelmät ja sitä tukevat moniammatilliset toimintamuodot. Hän tukee asiakasta, hänen perhettään ja läheisiään hoito- ja palvelusuunnitelma prosessissa. Opiskelija käyttää ammatillisesti ja joustavasti hoitotyön menetelmiä teknologiaa hyödyntäen asiakkaan elinympäristössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa kotihoitoasiakkaan hoitotyöstä tavoitteellisesti

Kirjallisuus ja muu materiaali: Backman. K. 2001. Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito. Acta Universitatis Ouluensis Medica D 624, Oulun yliopisto. Oulu 2001 Hoitotyön vuosikirja 2000. Vanhusten hoitotyö. Järvi P. 2003. Samalla polulla dementoituvan läheiseni kanssa tueksi omaishoitajan arkeen Päivärinta E., Haverinen R. 2002. Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma. Opas työntekijöille ja palvelusta vastaaville. Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, STAKES. Helsinki 2002 Suominen K., Vuorinen M.1999. Kotihoidon arki ja etiikka.Kirjayhtymä OY.Helsinki.1999. Lappalainen T., Turpeinen A (toim) 1998. Auttamistyö kotona.Kirjayhtymä Oy. Helsinki Larmi A., Tokola E., Välkkiö 2005. Kotihoidon työkäytäntöjä. Tammi. Vammalan kirjapaino.2005. Lindencrona C. 2003. Hemsjukvård. Mäkinen E.( toim.) Kotihoito. Forssan kirjapaino Oy. Noppari e., Koistinen P (toim.) 2005. Laatua vanhustyöhön. Tammi.Tammer-paino Oy.2005. Rissanen L.1999. Vanhenevien ihmisten kotona selviytyminen. Acta universitatis Ouluensis. Medica D 560. Oulun yliopisto.Oulu Tenkanen R. 2003. Kotihoitotyön yhteistyömuotojen kehittäminen ja sen merkitys vanhusten elämänlaadun mäkökulmasta Voutilainen P., Vaaramaa M., Backman K.& al.2002. Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu. STAKES. Oppaita 49, Gummerus Kirjapaino Oy.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5 Kiitettävä K 5 Hyvä H 4 Hyvä H 3 Tyydyttävä T 1-2 Tentti/ käytäntöön liittyvä oppimistehtävä (sivumäärä 6-8 sivua) Arviointi 1-5 Käytännön opiskelusta saatu palaute nostaa tai laskee kurssiarvosanaa Hylätty 0

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Ikääntyneiden hoitotyö, lääkehoito ja hyvinvointiteknologia

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A019

Opintojakson tavoite  ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa tehdä voimavaralähtöistä suunnitelmallista hoitotyötä ja hallitsee laadukkaan moniammatillisen, terveyttä edistävän ja kuntouttavan työskentelyn. Opiskelija tarkastelee asiakkaan/potilaan hoitoa kotihoidon näkökulmasta ja arvostaa kotihoitoasiakkaan kotona olemisen kokemusta. Opiskelija hallitsee lääkehoidon ja ymmärtää ikääntyvien lääkehoidon ongelmat ja osaa ennaltaehkäistä niitä. Opiskelija motivoi ja tukee ikääntyvää ottamaan vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Opiskelija tutustuu ikääntyvän kotihoidossa selviytymisen tukemisessa käytettävään teknologiaan.  Opiskelija vastaa omasta ammatillisesta kehittymisestään.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely/ kirjalliset tehtävät, osallistuminen harjoituksiin.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5. Hyväksytysti suoritetut lääkelaskut.

 

 

Opintojakson nimi                  Ikääntyneiden hoitotyön ohjattu harjoittelu

Opintojakson laajuus: 15

Opintojakson koodi: 52A020

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija soveltaa teoriassa oppimiaan tietoja käytännön harjoittelussa mm. sisätautien vuodeosastoilla, terveyskeskuksen vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa, päiväsairaalassa tai kotisairaalassa. Sisältö: Ikääntyvien terveyden edistämisen menetelmien harjoittelu, toimintakykyä mittaavien arviointimittareiden käytön harjoittelu, ikääntyvien selviytymistä tukeva hoitotyö, perehtyminen lääkehoidon erityiskysymyksiin ikääntyvien näkökulmasta, dementiapotilaan kuntouttava hoitotyö, hoito- ja palvelusuunnitelma kotihoidossa, teknologia kotihoidon tukena, saattohoitotyö.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa oppimisen kohteena olevan hoitotyön alueella tavoitteellisesti. Harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännöllisen kokemuksen yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia analysoidaan ja arvioidaan myös oppimistehtävän avulla Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisöissä käytössä oleva kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Muuta: Harjoittelujakso liittyy ikääntyneiden terveyttä edistävän ja kuntouttavan hoitotyön kokonaisuuteen.

 

 

Mielenterveystyö

 

Opintojakson nimi: Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A021

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee psykiatrisen hoitotyön ohjaavat historialliset, yhteiskunnalliset ja teoreettiset lähestymistavat. Hän ymmärtää mielenterveyttä tukevan toiminnan ja psykiatrisen tiedon ja taidon yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija ymmärtää psykososiaalisen hyvinvoinnin ja psyykkisten häiriöiden dynamiikkaa yksilö- ja yhteisötasolla. Opiskelija ymmärtää psykiatrinen hoitosuhteen ja sen dynamiikka merkityksen ihmismielen eheytymisessä. Opiskelija kehittyy hoitajan rooliin ja oman persoonan käyttämisessä työvälineenä psykiatrisessa hoitamisessa. Opiskelija oivaltaa yksilö- ja yhteisö työnohjauksen merkitys psykiatrisessa hoitamisessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteisöllinen, tutkiva ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Ryhmässä pyritään selittämään ja ymmärtämään opiskeltavaa ilmiötä. Oppimisessa pääpaino on tiedonrakentelulla ja vuorovaikutuksella eli työskentelyprosessilla. Ryhmään luodaan yhdessä keskustelun, tutkimisen ja jaetun asiantuntijuuden ilmapiiri (vastuu omasta ja toisten oppimisesta). Työskentelyssä pääpaino kohdistuu ongelmien ratkaisemiseen, missä yhdistyy aiemmin opittu ja uusi tieto tehtävän viitekehyksessä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Välimäki, & kumppanit. (2000). Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa. Iija, Aomkvist, Kiviharju-Rissanen. (1997). Mielenterveystyön perusteet hoitotyssä. Mäkelä, A., Ruokonen, T. ja Tuomikoski, M. Hoitosuhdetyöskentely. Acte, K. (1992). Tukea antava psykoterapia. Tähkä, V. Psykoterapian perusteet. Alfors- Saarikoski-Sova Psykiatrinen auttamistyö Määttä, P.(2000). Perhe asiantuntijana Murto, K. (1989). Parantava yhteisö. Granström, K. Dynamik i arbetsgrupper Isohanni, M. (1986). Työ-ja hoitoyhteisö. Heiskanen, T. Takaisin elämään Dyregrov, A. Lapsen suru Insoo, K., Berg Ihmeitä tapahtuu. Alkoholiongelmaisten ratkaisukeskeinen hoito. Seikkula, J. ja Arnkil, T. Dialoginen verkostotyö. Haarakangas, K. Ja Seikkula, J. Psykoosi ? uuteen hoitokäytäntöön. Latvala, E., Visuri, T. ja Janhonen, S.(1995). Psykiatrinen hoitotyö. Furman, B.(2004) Muksuoppi. Ratkaisun avaimet lasten ongelmiin. Niemelä, P. Ja Ruth, J-E. Ihmisen elämän kaari. Cullberg, J. (1991). Tasapainon järkkyessä. Kuntaliitto. Mielisairaala muuttuu Inkinen, M., Partanen, A. ja Sutinen, T. (2000). Päihdehoitotyö. Itäpuisto, M.(2005). Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta. Pihlaja, L. Ja Kuismin, R. Apua ihmiselle moniammatillinen yhteistyö hoitotyössä. Paunanen- Ilmonen, M. (2001). Työnohjaus. Toiminnan laadunhallinnan varmistaja

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0-5

Muuta: -

 

 

Opintojakson nimi: Mielenterveystyön ohjattu harjoittelu

Opintojakson laajuus: 6

Opintojakson koodi: 52A022

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija muodostaa kuvan potilaiden / asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta ja tukemisesta osallistumalla hoitoprosessiin. Opiskelija harjaantuu psykiatrisessa hoitotyössä eri-ikäisten auttamismenetelmien käyttämisessä yksilö- ja yhteisötasolla (varhaisessa puuttumisessa, ehkäisevässä-, hoitavassa-, voimauttavassa- ja kuntouttavassa hoitotyössä.) Opiskelija harjaantuu erilaisten haastattelu- ja vuorovaikutus tekniikoita sekä työvälineitä käyttämisessä. Opiskelija ymmärtää psykiatrinen hoitosuhteen ja sen dynamiikka merkityksen ihmismielen eheytymisessä. Opiskelija kehittyy hoitajan rooliin ja oman persoonan käyttämisessä työvälineenä psykiatrisessa hoitamisessa. Opiskelija oivaltaa yksilö- ja yhteisö työnohjauksen merkitys psykiatrisessa hoitamisessa. Opiskelija harjaantuu itsearvioinnissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla harjoittelupaikassa. Harjoittelupaikassa opiskelija edistää yhdessä keskustelun, tutkimisen ja jaetun asiantuntijuuden ilmapiiri rakentumista, näin pyritään selittämään ja ymmärtämään opiskeltavaa ilmiötä. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä sekä harjoittelupaikassa saatua tietoa täydennetään psykiatrisen hoitotyön kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. Käytännön harjoitteluun ja teoreettisiin opintoihin integroituva kirjallinen tehtävä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Alueelliset toimintamallit palveluorganisaatioiden kotisivuilta, internetistä ja opiskelija seminaareista. www.mol.fi Työministeriö www.ttl.fi Työterveyslaitos i Finland www.previa.se Företagshälsovården i Sverige www.mareld.se Bokhandel www.sos.se Socialstyrelsen i Sverige www.stm.fi Sosiaali ja terveysministeriö www.stakes.fi www.SPR.fi

Arviointi: Hyväksytty/hylätty suoritus

Muuta: -

 

Hoitotyön suuntaavat ammattiopinnot 30 op

 

Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö 3 op

 

Opintojakson nimi: Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: 52A023

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelijalle muodostuu kuva sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmästä ja sen kehittämisstrategioista. Hän saa valmiuksia itsensä, työyhteisönsä ja koko ammattialansa kehittämiseen. Hänelle syntyy näkemys terveysalan organisaatioiden hallinnosta ja hän tunnistaa hallinnollisen toiminnan hoitotyön oleelliseksi osaksi ja osaa soveltaa laatuajattelua ja terveystaloustieteellistä ajattelua kaikkeen toimintaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, oppimistehtävät, yhteistoiminnallinen ryhmätyö

Kirjallisuus ja muu materiaali: Laaksonen, Niskanen, Ollila & Risku 2005, Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa Nikkilä, Paasivaara 2007 Arjen johtajuus Miettinen, Miettinen, Nousiainen & Kuokkanen 2000, Itsensä johtaminen sosiaali- ?ja terveysalalla Mäkisalo 1999, Me teemme sen Lindström & Leppänen 2002, Työyhteisön terveys ja hyvinvointi Holma et al. 2001 Kirkasta ja uudista laadunhallintaa - kehitä laatutalo Muu ajankohtainen tai uusi kirjallisuus, tieteelliset artikkelit ja www -sivut

Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5 tentti tai oppimistehtävä

Muuta: -

 

Sisätauti-kirurginen hoitotyö 27 op

 

Opintojakson nimi: Sisätauti-kirurgisen hoitotyön teoreettiset opinnot

Opintojakson laajuus: 9

Opintojakson koodi: 52AS00

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan ja valmiuksiaan sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä. Opiskelija osaa toimia terveyttä edistäen sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä. Opiskelija omaa valmiudet kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen hoitotyöhön. Opiskelija käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luennoille, videoesitykset ja niiden analysointi, ryhmä- ja parityöskentely, alustukset, opetuskeskustelut, osallistuminen seminaareihin, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali: Iivanainen & Jauhiainen & Pikkarainen, 2006: Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. Holmia, S. ym.1998. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY, Hki. Hyyppä,E. ym.2001. Sisätauti-kirurgisen hoitotyön perusteet. WSOY, Porvoo. Iivanainen, A. ym. 2001. Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Tammi. Hki. Iivanainen, A.ym. 2006. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. Vauhkonen, I & Holmström, P. 2005. Sisätaudit. WSOY, Hki. Ajankohtaiset tutkimukset ja tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Opintokokonaisuuteen sisältyy tentti ja loppukoe, jotka arvioidaan asteikolla 0-5, hyväksytysti suoritetut lääkelaskut

Muuta: Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Asiantuntijuus sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä, Erityiskysymykset sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä, Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito.

 

 

Opintojakson nimi: Sisätauti-kirurgisen hoitotyön ohjattu harjoittelu

Opintojakson laajuus: 18

Opintojakson koodi: 52AS04

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää taitojaan sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä ohjatussa harjoittelussa mm. keskussairaalan ja/tai terveyskeskuksen vuodeosastolla ja /tai sairaalan/terveyskeskuksen poliklinikalla / vastaanotossa. Hän harjaantuu hoitotyön tiimistä vastaavan hoitajan tehtävissä ja huomioi hoitotyön laadulliset ja taloudelliset näkökohdat toiminnassaan. Opiskelija hallitsee tehoelvytyksen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: hylätty/hyväksytty opiskelijan itsearvioinnin sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan palautteiden pohjalta.

Muuta: Harjoittelu liittyy sisätauti-kirurgisen hoitotyön kliinisiin syventäviin opintoihin.

 

 

Perioperatiivinen hoitotyö ja ensihoito 27 op

 

Opintojakson nimi: Perioperatiivinen hoitotyö ja ensihoito

Opintojakson laajuus: 9

Opintojakson koodi: 52AK00

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija täydentää ja syventää ammatillista osaamistaan ja valmiuksiaan perioperatiivisessa hoitotyössä ja ensihoidossa. Hän osaa toimia terveyttä edistävien toimintaperiaatteiden mukaisesti ja omaa valmiudet kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen hoitotyöhön. Hän osaa käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa.

Opintojakson oppimismenetelmät: -

Kirjallisuus ja muu materiaali: -

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

Muuta: Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot: Asiantuntijuus perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä, Erityiskysymykset perioperatiivisen ja ensihoito potilaan hoitotyössä, Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito.

 

 

Opintojakson nimi: Perioperatiivisen hoitotyön ja ensihoidon harjoittelu

Opintojakson laajuus: 18

Opintojakson koodi: 52AK04

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija täydentää ja syventää ammatillista osaamistaan ja valmiuksiaan perioperatiivisessa hoitotyössä ja ensihoidossa. Opiskelija osaa toimia terveyttä edistäen perioperatiivisen ja ensihoito potilaan hoitotyössä. Hän omaa valmiudet kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen ja näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Hän osaa käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali teoreettisessa opetuksessa käytetyn materiaalin lisäksi.

Arviointi: hyväksytty / hylätty pohjautuen opiskelijan suorittamaan itsearviointiin sekä ohjaajalta ja harjoittelusta vastaavalta opettajalta saatuun palautteeseen.

Muuta: -

 

 

Psykiatrinen hoitotyö 27 op

 

Opintojakson nimi: Psykiatrisen hoitotyön teoreettiset opinnot

Opintojakson laajuus: 9

Opintojakson koodi: 52AP00

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee psykiatrisen hoitotyön ohjaavat historialliset, yhteiskunnalliset ja teoreettiset lähestymistavat. Opiskelija oivaltaa yhteiskunnallisten kehittämisohjelmien psykiatriseen hoitamiseen ja mielenterveyttä tukevaan toimintaan vaikuttavina toimenpiteinä ja visioina. Opiskelija ymmärtää oman persoonan merkityksen työvälineenä ihmismielen eheytymisessä

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Ryhmässä luodaan yhdessä keskustelun, tutkimisen ja jaetun asiantuntijuuden ilmapiiri ja pyritään selittämään ja ymmärtämään opiskeltavaa ilmiötä Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Benner, P., Tanner, C., Chesla, C. (1999). Asiantuntijuus hoitotyössä. Hoitotyö päättelykyky ja etiikka. Pietilä, A-M., Hakulinen, T., Hirvonen, E., Koponen, P., Salminen, E-M. ja Sirola, K. (2002). Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät. Baker, E. (2000). Työvälineenä oma persoona. www.mol.fi Työministeriö www.ttl.fi Työterveyslaitos i Finland www.previa.se Företagshälsovården i Sverige www.mareld.se Bokhandel www.sos.se Socialstyrelsen i Sverige www.stm.fi Sosiaali ja terveysministeriö www.stakes.fi www.SPR.fi www.paihdelinkki.fi Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit, alan tietokannat ja internet.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5, tentit, tehtävät, harjoittelu, loppukoe, hyväksytysti suoritetut lääkelaskut

Muuta: Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot: Asiantuntijuus psykiatrisen potilaan hoitotyössä, Erityiskysymykset psykiatrisen potilaan hoitotyössä, Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito.

 

Opintojakson nimi: Psykiatrisen hoitotyön ohjattu harjoittelu

Opintojakson laajuus: 18

Opintojakson koodi: 52AP04

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjaantuu itsereflektoinnissa,  työnohjauksessa ja dokumentoinnissa hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden edistämisen näkökulmasta. Opiskelija toimii aktiivisena jäsenenä moniammatillisissa verkostoissa. Opiskelija oivaltaa hallinnolliset toiminnat psykiatrisen hoitamisen tueksi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisöissä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Muuta: -

 

 

Opinnäytetyo 15 op

 

Opintojakson nimi: Opinnäytetyö

Opintojakson laajuus: 15

Opintojakson koodi: 52A025

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy alansa tutkimuskohteeseen ja kykenee valitsemaan oman opinnäytetyönsä aiheen ja laatii suunnitelman sen toteuttamiseksi. Opiskelija hyödyntää määrällisen tai laadullisen tutkimuksen menetelmiä oman työnsä kannalta tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija sisäistää tieteellistä ajattelua ja ymmärtää hoitotyön tutkimuksen merkityksen alansa kehittämiselle. Opiskelija sisäistää hoitotyön tutkimuksen eettisen perustan, saa valmiuksia projektityöskentelyyn työelämässä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa kielen käyttämisen taidon ja perehtyneisyytensä opinnäytetyössä käsittelemäänsä aihekokonaisuuteen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyön opas ja toimialakohtaiset oppaat. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara, 2004: Tutki ja kirjoita. Opinnäytetyön kannalta tarkoituksenmukainen kirjallisuus ja ajankohtaiset tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Opinnäytetyön arvioidaan asteikolla 0-5. Lisäksi toteutetaan opinnäytetyöprosessin jatkuva arviointi. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty / hylätty -aseikolla

Muuta: Kypsyysnäyte annetaan äidinkielellä tai vieraskielisenä opiskelijana sillä kielellä, jolla opinnäytetyö on tehty.

 

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

Kielten valmentavat opintojaksot

 

Opintojakson nimi: Englannin valmentava opintojakso

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: XK0001

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tähdätään B2-tason saavuttamiseen, jolloin opiskelija selviytyy englannin kielellä arkielämän tilanteissa ja pystyy suoriutumaan muista vaadittavista englannin opinnoista. Eurooppalainen viitekehys on 6-portainen taitotasoasteikko. Asteikon taitotasot ovat: A=perustaso (A1=alkeistaso, A2=selviytyjän taso), B=itsenäinen kielenkäyttäjä (B1=kynnystaso, B2=osaajan taso), C=taitava kielenkäyttäjä (C1=taitajan taso, C2=mestarin taso).

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 30 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskellaan pareittain, ryhmänä ja ryhmissä sekä itsenäisesti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Anne Eskola-Päivi Iikkanen: Way to Go, Update your English. Otava. 2005. Oheismateriaalia verkossa.

Arviointi: Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktitunneille (vähintään 80%), tehtävien ja tentin hyväksyttyä suorittamista.

Muuta: Valmentavalle opintojaksolle ohjataan lähtötasotestin tuloksen perusteella.

 

 

Opintojakson nimi: Englannin kieli ja viestintä. Valmentavat opinnot

Opintojakson laajuus: 3

Opintojakson koodi: XK001_000

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Englannin kielen rakenteiden ja sanaston oppimiseksi erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoitteita

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen oppiminen, parin kanssa suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät, verkkokeskustelu, sähköpostitse asiointi englanniksi.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kurssin alussa sovitaan tarkemmin materiaalista (kirja, monisteet, elektroninen materiaali)

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla oppimistehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan. Kontaktitunneille osallistutaan 80 %. Arviointi tapahtuu numeerisesti asteikolla tyydyttävä, hyvä, kiitettävä.

Muuta: Valmentavat opinnot lisäävät opiskelijan valmiuksia ammattikorkekouluasetuksen mukaisen kielitaitotason saavuttamiseen kielen varsinaisissa opinnoissa (3 op ).